Category Archives: Cybersecurity

Cyber Arena

Trung tâm đào tạo tác chiến mạng 1.1  Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng 1.1.1    Nhu cầu đầu tư Để hướng tới đào tạo hiệu quả cho các đối tượng học viên chuyên ngành ATANHTTT theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đặc biệt

SOC

JIRA JIRA is software that we use both in the Security Operation Center, as well as in the service teams and the Helpdesk. It is a simple tool to use and has everything SOC team needs to manage security events and incidents. We use this tool to support the management of standard SOC processes (Incident Response Process, vulnerability management, threat

Network Detection & Response

Trung tâm đào tạo tác chiến mạng 1.1  Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng 1.1.1    Nhu cầu đầu tư Để hướng tới đào tạo hiệu quả cho các đối tượng học viên chuyên ngành ATANHTTT theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đặc biệt

Network Access Control

Trung tâm đào tạo tác chiến mạng 1.1  Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng 1.1.1    Nhu cầu đầu tư Để hướng tới đào tạo hiệu quả cho các đối tượng học viên chuyên ngành ATANHTTT theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đặc biệt